Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 UWAGA, SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE !

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

NA TEMAT ZAKOŃCZENIA I ETAPU ZMIAN

W POLSKIEJ OŚWIACIE

 

***

 

SZANOWNI RODZICE !

 

Dyrektor Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Bierutowie zwraca się do wszystkich Rodziców z prośbą

o codzienną kontrolę czystości głów uczniów oraz czystości głów domowników.

Zalecenie związane jest ze stwierdzeniem wszawicy wśród uczniów naszej szkoły.

W załączeniu przesyłam Państwu stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

 

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 


Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy).

Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodziców lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań
o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie, działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki z wszawicą.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.

O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, która przeprowadza kontrolę powiadamia o jej wynikach dyrektora placówki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufności) obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie dzieci, nie może obejmować danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun dziecka) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działania i monitoruje skuteczność ich działań.

Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

 

 

 

WSZAWICA

 


Etiopatogeneza
Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele człowieka i zmiany skórne przez nie wywoływane. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po nich niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek odczuwa znaczny świąd. Wskutek drapania powstają liczne przeczosy, nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry.

Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).

W zależności od czynnika wywołującego zmiany, wszawicę dzielimy na:


Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary, który może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza głową człowieka może przeżyć 1-2 dni Samiczka składa od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 do 10 dni rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji zmienionej skóry.

Wszawica odzieżowa. Wywołana jest przez wesz odzieżową (3-4,5 mm), która rozmnaża się znacznie szybciej i żyje około 10 dni. Pasożyty przytwierdzają się wyłącznie do ubrań, najczęściej w szwach ubraniowych, przy zakładkach i innych załamaniach tkaniny. W przewlekłej wszawicy odzieżowej dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwień, niewielkich blizn po przeczosach oraz wtórnych zakażeń ropnych. Wesz odzieżowa może przenosić pałeczki duru brzusznego.

Wszawica łonowa. Wywoływana jest przez niewielką wesz o długości 1,5-2mm, która przytwierdza się do włosa tuż przy powierzchni skóry. Cechą charakterystyczną jest znaczny świąd okolic łonowych i podbrzusza, a w części przypadków stwierdza się tzw. plamy błękitne w miejscach po ukłuciach wszy.

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd skóry głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe lub szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa skóra lub łupież. W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy
Występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży nasila się w okresie wakacyjnym, szczególnie wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów, wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.:

 

***

 

 

UWAGA !

 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ  Z INFORMACJAMI O STYPENDIUM  I ZASIŁKU SZKOLNYM

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

DO POBRANIA WNIOSEK W FORMIE ZAŁĄCZNIKA NA DOLE STRONY

 

 

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych na rok szkolny 2016/2017

 

PODSTAWNA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)
 • Uchwała nr XXX/238/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009r (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego Nr 52, poz. 1083) w sprawie: zmiany uchwały               Nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierutów (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 77, poz. 1683 ze. zm.)

 

I     Uprawnieni do otrzymania  stypendium szkolnego na terenie Miasta i Gminy Bierutów:

       1.   Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,                nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 1.   Wychowankowie publicznych i  niepublicznych ośrodków umożliwiających    dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży      upośledzonym umysłowo z sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 2.  uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

II. Warunki otrzymania pomocy materialnej

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub  wystąpiło zdarzenie losowe, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większe niż 514 złotych netto.

III. Formy udzielania stypendium szkolnego

 

   1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z:

a)      udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych realizowanych poza ramowym planem nauczania,

b)      udziałem ucznia w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę

c)      udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Stypendium szkolne przyznane  w/w trzech formach jest udzielane poprzez zapłatę należności, za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych , przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia po przedłożeniu dokumentów potwierdzających udział w tych zajęciach.

d)     pomocą rzeczową, w tym w szczególności: zakupem podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, zeszytów, plecaków i innego wyposażenia wymaganego przez szkołę.

Stypendium szkolne przyznane w/w formie jest udzielane na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w oparciu o przedłożone przez niego oryginały faktur lub rachunków imiennych.

e)      Pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych, a w szczególności dojazdem do szkół środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowaniem w internacie lub bursie.

Stypendium szkolne przyznane w/w formie jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły albo zwrot kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie w oparciu o przedłożone oryginały faktur lub rachunków imiennych.

   2. Formą stypendium szkolnego może być świadczenie pieniężne.

Stypendium szkolne przewidziane w/w formie będzie wypłacone wnioskodawcy w formie gotówkowej w kasie Zarządu Oświaty Samorządowej w terminie określonym w decyzji przyznającej stypendium.

 

IV. Wniosek o stypendium szkolne może złożyć:

 

1)      jeden z rodziców dziecka lub prawny opiekun

2)      pełnoletni uczeń

3)      dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

 

V. Termin składania i pobierania wniosków

 

Wnioski można pobierać w sekretariatach szkół, na stronie internetowej Miasta i Gminy  Bierutów  : ( www. bierutow.pl ) , a także w Zarządzie Oświaty Samorządowej w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12 budynek B.

Termin składania wniosków trwa od 01.09.2016 r. do 15.09.2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2016r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj:

 - od pracodawcy o dochodach netto,

- z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku

- zaświadczenie /oświadczenie lub decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach( zasiłek stały, okresowy, rodzinny lub pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

Przyjmuje się, że z 1  hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł

- wyroki sądowe informujące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o ich nieściągalności

- odcinek renty lub emerytury

- oświadczenie osób pełnoletnich będących we wspólnym gospodarstwie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

- inny dokument potwierdzający wysokość dochodów netto

Wypełnione i kompletne wnioski należy dostarczyć w/w terminie do Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie ul. Moniuszki 12 budynek B.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW.

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

VI.  

Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch transzach :

I transza w miesiącu grudniu 2016 r.

II transza w miesiącu czerwcu 2017 r.

Wypłata nastąpi po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków imiennych w formie gotówkowej w kasie Zarządu Oświaty Samorządowej lub w formie bezgotówkowej na ustalony przez wnioskodawcę  rachunek bankowy.

 

Faktury za zakup przedmiotów związanych z realizacją obowiązku szkolnego można przedstawić  w roku szkolnym 2016/2017 za okres od IX do XII 2016r. w następujący sposób:

 

- faktury za zakup podręczników  z datą wystawienia od lipca 2016 do grudnia 2016.

- faktury za zakup pozostałych materiałów szkolnych od lipca 2016 do grudnia 2016 .

- faktury za abonament internetowy od września do grudnia 2016r.

 

Faktury za zakup przedmiotów związanych z realizacją obowiązku szkolnego można przedstawić  w roku szkolnym 2016/2017 za okres od I do VI 2017 r. w następujący sposób:

 

 

- faktury za zakup podręczników  z datą wystawienia od stycznia 2017 do czerwca 2017.

- faktury za zakup pozostałych materiałów szkolnych od stycznia 2017 do czerwca 2017

- faktury za abonament internetowy od stycznia 2017 do czerwca 2017.

 

 

Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych

w wykazie wydatków kwalifikowanych.

(wykaz wydatków kwalifikowanych – w informacjach dodatkowych niżej)

 

Faktury i rachunki powinny zawierać:

a)      nazwę wystawcy

b)      nazwę odbiorcy ( czyli nazwa wnioskodawcy: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń)

c)      pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest ,aby np. obuwie, odzież , miały adnotację „ sportowe” lub „ szkolne”.

 

 

PARAGONY NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

 

VII. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Bierutowa na podstawie decyzji administracyjnej.

 

VIII. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego czyli:

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

- długotrwałej choroby ucznia lub najbliższego członka rodziny,

- szkód zaistniałych w rodzinie ucznia spowodowanych nagłym wypadkiem, klęską żywiołową

- innych szczególnych okoliczności

O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które stanowi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Zarządzie Oświaty Samorządowej w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12 budynek B. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest poprzez ocenę sytuacji materialnej i losowej ucznia, w formie świadczenie pieniężnego na pokrycie wydatków o charakterze edukacyjnym, które wypłacone jest wnioskodawcy w kasie Zarządu Oświaty Samorządowej przy ul. Moniuszki 12 budynek B  lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez refundację poniesionych wydatków na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

1) DOCHÓD- na  dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do obliczenie dochodu netto należy dochód pomniejszyć o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

-wartości świadczeń w naturze.

- świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych.

- zasiłków celowych

2.RODZINA- w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728 z p. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

3.Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają informację o dochodach z niej uzyskanych w roku 2015 w formie zaświadczenia  z  Urzędu Skarbowego albo oświadczenia.  W przypadku zryczałtowanej formy opodatkowania- oświadczenia o wielkości kwoty zadeklarowanej.

 

 1. Oświadczenia o dochodach składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

na rok szkolny 2016/2017 w Mieście i Gminie Bierutów:

 1. Podręczniki, zeszyty
 2. Słowniki, encyklopedie, atlasy ,tablice matematyczne, lektury szkolne
 3. Tornister, plecak szkolny
 4. Obuwie sportowe na w-f
 5. Strój sportowy na w-f
 6. strój na basen
 7. Przybory do nauki zawodu
 8. Piórniki, artykuły szkolne takie jak: blok, gumki, temperówki, kalkulatory, papier  kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, nożyczki, papier kancelaryjny, klej, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, farby, plastelina, modelina itp.
 9. Tusze do drukarek, pokrycie kosztu abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne
 10.  Komputer, oprogramowanie, części do komputera.
 11. Biurko, krzesło do biurka.
 12. Strój galowy wymagany przez szkołę, sprzęt muzyczny.
 13. Okulary korekcyjne, oraz inne akcesoria szkolne niezbędne uczniowi w realizacji zadań edukacyjnych
 14. Odzież stanowiąca niezbędne wyposażenie ucznia , umożliwiające uczęszczanie do placówki oświatowej.

 

W przypadku uczestnictwa ucznia w organizowanych przez szkołę wyjściach lub wyjazdach szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie kosztu przyznanego stypendium.

 

Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy powinny mieć na fakturze dopisek – SZKOLNE

Każda faktura lub rachunek winna być przyporządkowana jednemu uczniowi i powinna zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica, prawnego opiekuna o treści „ dotyczy dziecka( wpisać imię i nazwisko dziecka)”

 

W przypadku , kiedy wartość faktur lub rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości przyznanego  decyzją świadczenia.

W sytuacji , gdy wartość faktur lub rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia , zwrot nastąpi do wysokości wartości faktur lub rachunków.

 

UWAGA!

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym.

                                                                   

 

 Dyrektor Zarządu Oświaty

Samorządowej w Bierutowie

 Iwona Wiśniewska-Kocjan

 

 

 

***

 

 

 

 

Wykaz podręczników Klasa III - rok szkolny 2016 /2017

 

 

Przedmiot

Podręcznik

 

Język polski

 

„Bliżej słowa”  - język polski podręcznik dla kl. III gimnazjum
 + ćwiczenia cz. 1 i 2

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb wyd. WSiP

 

Język niemiecki

Magnet 3 + ćwiczenia

Język niemiecki dla gimnazjum

Giorgio Motta Wydawnictwo Lektor Klett

 

Język angielski

 Next Move 2 + ćwiczenia (kontynuacja z klasy II)

Timothy John Foster, Tomasz Siuta

Wydawnictwo „Pearson Longman”

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia

 

„Bliżej historii” + ćwiczenia.

Igor Kąkolewski, Anita Plumińska – Mieloch wyd.  WSiP

 

Geografia

 

„Bliżej geografii” część   3

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Ewa Sulejczak
wyd. WSiP

 

Biologia

 

Puls życia 3.

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Wydawnictwo „Nowa Era”

 

Fizyka

Spotkanie z fizyką cz. 4

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M. Wydawnictwo „Nowa Era”

 

Chemia

 

Podręcznik dla Gimnazjum: Chemia Nowej Ery  3 + ćwiczenia. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo „Nowa Era”

 

Religia

„Chodźmy razem”

Władysław Kubik  Wydawnictwo „WAM”

Wychowanie do życia w rodzinie

Ćwiczenia: Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl. III gimnazjum

Teresa Król Wydawnictwo „Rubikon”

 

Zajęcia techniczne

 

Technika w praktyce

Katarzyna Czyżewski

Ewa Uljasz Elżbieta Krzyżanowska wyd.  Nowa Era

Informatyka

Informatyka dla ciebie

Piotr J. Durka Wydawnictwo Nowa Era

WOS

Dziś i jutro – I , II część

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia Wyd. Nowa Era

Pliki do pobrania

Statystyki

 • Odwiedziny: 662940
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 274 dni